PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
ČLÁNKY
KATEGÓRIE
ÚVOD
Najportal.sk
Vyhľadávač tovaru

napr. Dámska obuv, Bicykle, Ventilátory

Podmienky používaniaSpoločnosť Najportal s.r.o. so sídlom na adrese Štefánikova 16, 900 01 Modra, Slovensko, 
IČO: 50440357 , DIČ 2120327891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 113271/B (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „najportal.sk“), prevádzkuje internetový server umožňujúci vyhľadávanie ponúk produktov v internetových obchodoch na adrese www.najportal.sk.

 

    1. Popis služby 

     Ponúkame možnosť vyhľadávať tovar v ponukách partnerských internetových obchodov, zároveň poskytuje reklamné a marketingové služby v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 


     2. Registrácia internetového obchodu 

     Registrovať sa môže každý internetový obchod, ktorý spĺňa dané podmienky:

 • obchod zatiaľ nie je v systéme zaregistrovaný
 • obchod prevádzkuje funkčné stránky – internetový obchod, v ktorom ponúka tovar na predaj konečnému spotrebiteľovi. Na stránkach je uvedený prevádzkovateľ obchodu, adresa, telefonický a mailový kontakt, IČO, prípadne iné náležitosti vyžadované všeobecnými právnymi predpismi SR
 • obchod musí dodávať tovar kamkoľvek na Slovensku, stránky obchodu musia byť úplne v slovenskom, prípadne českom jazyku. Obchodné podmienky predajcu musia byť kompatibilné so slovenskými zákonmi
 • obchod ponúka na predaj výhradne nový tovar
 • prevádzkovateľ nemá zaregistrovaný iný obchod (doménu) s tým istým druhom tovaru
 • obchod dodáva pravdivé a aktuálne informácie v požadovanom formáte v súlade s popisom jednotlivých položiek (viď Špecifikácia xml súboru), predovšetkým
 • ceny tovaru sú uvádzané v EUR vrátane DPH, recyklačných a autorských prípadne iných poplatkov. Cena je konečná (pri spôsobe platby dobierkou), neobsahuje len cenu za dopravu
  • popisy produktov nesmú obsahovať reklamné texty, ale len skutočný popis daného tovaru
  • obrázky produktov zobrazujú len samotný tovar, nesmú obsahovať logá obchodov ani žiadne iné informácie
  • jednotlivé tovary sú v súbore uvedené iba raz, s linkou vedúcou na stránku, kde je možné tovar zakúpiť
 • Pokiaľ prevádzkovateľ internetového obchod prevádzkuje viacero domén, tieto je možné registrovať a spravovať pod jedným účtom 


3. Práva a povinnosti internetového obchodu 
 

 • internetový obchod má po registrácii a schválení administrátorom z najportal.sk prístup do administračného rozhrania (profil), v ktorom má možnosť editovať údaje zadané pri registrácii a tiež možnosť pristupovať k štatistikám vývoja preklikov do obchodu, objednávkam, faktúram, úhradám
 • internetový obchod aktualizuje údaje zadané na stránky prevádzkovateľa pri registrácii (najmä fakturačné údaje a kontakty), pokiaľ dôjde k ich zmene
 • internetový obchod poskytuje export predávaných tovarov v zmysle požiadaviek prevádzovateľa uvedených na stránke Špecifikácia xml súboru, pričom súbor môže obsahovať nové a taktiež aj používané (bazárové) tovary, avšak takéto používané tovary musia byť označené riadne podľa špecifikácii xml súboru.
 • internetový obchod sa zaväzuje k úhrade vystavených faktúr do doby ich splatnosti
 • najportal.sk nenesie zodpovednosť za akékoľvek právne nároky partnerov alebo tretích strán, ktoré môžu vzniknúť4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa 
 

 • prevádzkovateľ sťahuje a pravidelne aktualizuje ponuky internetového obchodu z dodávaného xml súboru a umožňuje ich vyhľadať na www.najportal.sk
 • prevádzkovateľ negarantuje zaradenie ponúk internetového obchodu do katalógu tovaru, špeciálne v prípadoch keď xml súbor obsahuje veľké množstvo ponúk (viac ako 1000)
 • prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje partnerov tretím stranám, okrem prípadov poskytnutia všeobecne voľne dostupných informácií o obchodoch a ich ponukách na partnerských portáloch prevádzkovateľa
 • prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť maximálnu funkčnosť poskytovanej služby, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených informácií, prípadne útokom na internetový server
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu internetového obchodu, prípadne nezverejniť údaje ktoré sú v rozpore so všeobecnými zmluvnými podmienkami a súvisiacimi dokumentmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, alebo sú proti záujmom prevádzkovateľa
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a meniť údaje zadané internetovým obchodom do svojho profilu
 • dáta dodané partnermi prostredníctvom xml súborov sú používané na zobrazovanie na stránkach www.najportal.sk a partnerských weboch, prípadne na vytváranie štatistík o internetovom nakupovaní
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov, pokiaľ nedôjde k úhrade faktúry do dátumu splatnosti
 • za porušenie všeobecných zmluvných podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zastaviť zobrazovanie dát súvisiacich s internetovým obchodom do vykonania nápravy alebo na dobu neurčitú


5. Cena a platobné podmienky 
 

 • registrácia a zverejnenie obchodu v zozname obchodov je zdarma
 • podľa typu programu (viď Cenník a programy) môžu byť prekliky návštevníkov z www.najportal.sk a partnerských webov spoplatnené
 • neštandardné reklamné služby sú ponúkané na základe individuálnych dohôd
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na spoplatnenie nadštandardných služieb


6. Ukončenie poskytovania služieb 
 

 • partner je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie platených alebo neplatených služieb bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia o ukončení spolupráce prevádzkovateľovi
 • partner má právo na vrátenie zostatku - nevyčerpaného kreditu - z objednávok reklamných služieb uskutočnených v lehote najviac 3 mesiace pred písomným požiadaním o vrátenie kreditu, avšak suma nevyčerpaného kreditu musí byť v minimálnej hotnote 100EUR

 

 7. Záverečné ustanovenia 
 

 • zmluvný vzťah medzi najportal.sk a internetovým obchodom sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zz v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej Republiky
 • najportal.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VZP ako aj súvisiace dokumenty
 • VZP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP
 • Vykonaním registrácie internetového obchodu na stránkach www.najportal.sk alebo partnerských weboch internetový obchod potvrdzuje súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami 
  (tiež cenníkomšpecifikáciou xml súboru), a zaväzuje sa ich dodržiavať

 

VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.10.2016